Sương Ban Mai

Em vẫn là em nồng nàn và bướng bỉnh