Ơ cứ thế bươi ra chỗ công động mà chơi à, bên TQ hay thế nhờ