Nguyễn Diệu Thúy – khi xưa còn e ấp ngày nay em bất chấp